Legislatie din Bulgaria

 

Legislație relevantă din Bulgaria în domenii juridice
Legislație din Bulgaria: Actualizarea principalelor acte legislative in domeniul dreptului transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Law on the entry Law on the entry, residence and exit of the Republic of Bulgaria of citizens of the European Union who are not Bulgarian citizens and members of their families
Law on foreigners in Bulgaria
Refugee law
Labour Code
Social Security Codex
Health And Safety Labour law
Law on the settlement of collective labor disputes
Law on guaranteed claims of employees in the bankruptcy of the employer
Law on proving the period of pensions and social insurance legally
Law on the promotion of employment
Law on labour migration and labour mobility
Labor Inspection Act
Law for informing and consulting employees in multinational companies, EU business groups
Health Insurance Law
Law on the integration of people with disabilities
Law on medical institutions
Social Assistance Law
Ordinance on working time, holidays and rest at work
Ordinance for the work book and the internship
Ordinance regarding the structure and organization of salaries
Ordinance on work trips on the territory of Bulgaria
Ordinance for the travel of employees abroad and specializations abroad
Ordinance on the terms and conditions of movement of employees of EU Member States or employees of third countries of the Republic of Bulgaria in the provision of services
Ordinance No. 4 on the documents necessary for concluding an individual employment contract
Ordinance No. 5 of 2002 for the content and procedures for sending the notification in accordance with art. 62, para. 5 of the Labor Code
Ordinance No. 5 of 20.02.1987 on the number and specificity of diseases suffered by employees and which are provided with special protection in accordance with art. 333, para. 1 of the Labor Code, etc.
Ordinance on pensions for work experience
Ordinance on medical expertise
Ordinance on social security of self-employed persons
Ordinance on the granting and payment of cash benefits for Unemployment
Ordinance on compulsory insurance of workers and employees regarding the risk of work accident
Code of procedure and fiscal insurance
Social Security Code
Code of administrative procedure
Law on corporate income tax
Customs Law
Local Tax Law
Law of Personal Income Taxes
VAT Law
Agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Romania on the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion
Commercial Law
Code of Private International Law
Cultural Heritage Law
Rail Transport Law
Road Law
Law on Road Transport
Road Traffic Law
Law on Maritime Spaces, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria
Maritime Commercial Code
Criminal Code
Criminal Procedure Code
Law on the prevention of human trafficking
Legislație relevantă din Bulgaria în domenii juridice
Legislație din Bulgaria: Reglementarea migrației transfrontaliere
Tip și număr document Explicații
Legi Legea privind intrarea, reşedinţa şi părăsirea Republicii Bulgaria a cetăţenilor Uniunii Europene, care nu sunt cetăţeni bulgari şi membrii familiilor acestora.
Legea privind statutul strainilor in Bulgaria
Legea refugiatilor si a azilului
Legislație din Bulgaria: Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră
Tip și număr document Explicații
Coduri Codul Muncii
Codul de securitate socială
Legi Legea privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă
Legea cu privire la soluţionarea litigiilor colective de muncă
Legea cu privire la creanţele garantate ale angajaţilor în falimentul angajatorului
Legea privind dovedirea stagiului de pensii şi asigurări sociale pe cale juridica
Legea privind  promovarea ocupării forţei de muncă
Legea privind migraţia forţei de muncă şi mobilitatea muncii
Legea de inspecţie a muncii
Legea pentru informarea şi consultarea angajaţilor din întreprinderile multinaţionale, grupuri de întreprinderi din UE
Legea asigurărilor de sănătate
Legea integrararii persoanelor cu dizabilităţi
Legea instituţiilor medicale
Legea de asistenţă socială
Acte normative /dreptul muncii Ordonanta privind timpul de lucru, concediiile si repausul la locul de munca
Ordonanta pentru cartea de munca si stagiul de munca
Ordonanta privind structura si organizarea salarizarii
Ordonanta privind deplasarile de munca pe teritoriul Bulgariei
Ordonanta pentru deplasarile angajatilor in strainatate si specializari in strainatate
Ordonanţa privind termenele şi condiţiile de deplasare a angajaţilor din Statele membre al UE sau a angajaţilor ţărilor terţe din Republica Bulgaria în cadrul prestării de servicii
Ordonanţa Nr 4 privind documentele necesare pentru încheierea unui contract individual de munca
Ordonanţa Nr 5 din 2002 pentru conţinutul şi procedurile de trimitere a notificării în conformitate cu art. 62, alin. 5 din Codul muncii
Ordonanţa Nr 5 din 20.02.1987 privind numarul si specificul bolilor de care suferă angajatii si carora li se asigura protecţie specială în conformitate cu art. 333, alin. 1 din Codul muncii etc.
Acte normative / securitate socială Ordonanţa privind pensiile pentru stagiul de munca
Ordonanţa privind expertiza medicală
Ordonanţa privind securitatea socială a persoanelor care desfăşoară activităţi independente
Ordonanţa privind acordarea şi plata prestaţiilor în numerar pentru Şomajul
Ordonanţa privind asigurarea obligatorie a lucrătorilor şi angajaţilor cu privire la riscul “accident de muncă”.
Legislație din Bulgaria: Drept fiscal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Coduri Cod de procedură si asigurare fiscală
Codul de securitate socială
Cod de procedură administrativă
Legi Legea cu privire la impozitul pe venit corporativ
Legea vamelor
Legea taxelor si impozitelor locale
Legea cu privire la impozitele pe venit ale persoanelor fizice
Legea privind TVA
Acorduri Acordul dintre Republica Bulgaria şi Republica România privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
Legislație din Bulgaria: Drept comercial transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Legi Legea societatilor comerciale din 1991 /MO nr. 48/1991/
Coduri Codul dreptului internaţional privat /MO nr.42/2005/
Legislație din Bulgaria: Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural
Tip și număr document Explicații
Legi Legea patrimoniului cultural
Legea cu privire la transportul feroviar
Legea rutieră
Legea cu privire la transportul rutier
Legea traficului rutier
Legea privind spaţiile maritime, căile navigabile interioare şi porturile Republicii Bulgaria
Coduri Codul comercial maritim
Legislație din Bulgaria: Drept penal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Coduri Codul penal
Codul de procedura penala
Legi Legea prevenirii traficului uman

Portal legislativ Bulgaria