Адвокатска Колегия Долж на Кариерния форум, 27-28.11.2019, Крайова

Адвокатска Колегия Долж е партньор на Университета в Крайова в организирането на кариерния форум „FoCar 2019“, между 27-28 ноември 2019 г., в Крайова.

Какво ни препоръчва? Създаване на мрежа от центрове за предоставяне на информационни и правни консултантски услуги на населението в рамките на Проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field”, реализиран в партньорство с Видинската Адвокатска Колегия, финансиран от Програмата INTERREG V-A Румъния – България (финансирана от програма на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, специфична цел „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Нашата мисия е да насърчаваме заетостта и мобилността в правната сфера в района Долж – Видин. Популяризиране на предложенията за работа на държавни и частни институции в двата региона.

Какво предлагаме? Дейността на трансграничните центрове. Обща база данни за по-добра заетост и активиране на трудовата мобилност в граничната зона. Тази база данни съдържа информация за правното законодателство на двете страни, работодателите в трансграничното правно поле, както и резултатите от проучването и стратегията, разработени в рамките на проекта. На сайта на проекта www.jurisCBP.ro има достъп до онлайн платформа eLegalJobs за потенциални работодатели или служители в правната сфера в трансграничния район Долж – Видин. Тези, които се регистрират на тази платформа, могат да се свържат с потенциални работодатели и да получат достъп до техните обяви.