Законодателство в България

 

Съответното българско законодателство в правните области
Законодателство в България: Регулиране на трансграничната миграция
Тип и номер на документа обяснения
закони Закон за влизането, пребиваването и отпътуването от Република България на граждани на Европейския съюз, които не са български граждани и членове на техните семейства.
Закон за статута на чужденците в България
Закон за бежанците и убежището
Законодателство в България: Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване
Тип и номер на документа обяснения
кодове Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
закони Закон за здравословните и безопасни условия на труд
Закон за уреждане на колективни трудови спорове
Закон за обявяване в несъстоятелност на служители на несъстоятелност
Закон за осигуряването на пенсии и правната застраховка
Закон за насърчаване на заетостта
Закон за миграцията на труда и трудовата мобилност
Закон за инспекцията по труда
Закон за информиране и консултиране на служителите в мултинационални предприятия, групи от предприятия на ЕС
Закон за здравното осигуряване
Законът за интеграция на хората с увреждания
Закон за медицинските институции
Закон за социално подпомагане
Нормативни актове / трудово право Наредба за работното време, почивките и почивката на работното място
Наредба за работната книга и настаняването
Наредба за структурата и организацията на възнагражденията
Наредба за пътуванията на територията на България
Наредба за пътуване на чуждестранни служители и специализации в чужбина
Наредба за реда и условията за придвижване на служители от държавите-членки на ЕС или на служители от трети страни от Република България в рамките на предоставянето на услуги
Наредба № 4 за документите, необходими за сключване на индивидуален трудов договор
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за броя и спецификата на заболяванията, претърпени от работниците и служителите, които се ползват със специална закрила по чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда и др.
Нормативни актове / социална сигурност Наредба за пенсиите за наемане на работа
Наредба за медицинската експертиза
Наредба за социално осигуряване на самостоятелно заети лица
Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица
Наредба за задължителното осигуряване на работниците и служителите по отношение на риска от “трудова злополука”.
Законодателство в България: Трансгранично данъчно законодателство
Тип и номер на документа обяснения
кодове Процедурен правилник и данъчна застраховка
Кодекс за социално осигуряване
Административно-процесуален кодекс
закони Закон за корпоративния данък върху доходите
Митнически закон
Закон за местните данъци и данъци
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закона за ДДС
споразумения Споразумение между Република България и Република Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на укриването на данъци
Законодателство в България: Трансгранично търговско право
Тип и номер на документа обяснения
закони Законът на дружествата от 1991 г. / МО no. 48/1991 /
кодове Кодекс на международното частно право / ОВ № 42/2005 /
Законодателство в България: Трансгранични регулации в областта на транспорта и културното наследство
Тип и номер на документа обяснения
закони Закон за културното наследство
Закон за железопътния транспорт
Закона за пътищата
Закон за автомобилния транспорт
Закона за движение по пътищата
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
кодове Codul comercial maritim
Законодателство в България: Трансгранично наказателно право
Тип и номер на документа обяснения
кодове Наказателен кодекс
Наказателно-процесуален кодекс
закони Закон за предотвратяване на трафика на хора

Законодателен портал България