Законодателство в Румъния

 

Съответното законодателство в Румъния по правни въпроси
Законодателство в Румъния: Регулиране на трансграничната миграция
Тип и номер на документа Oбяснения
Закон № 21/ 1991 Закон за румънското гражданство
Закон № 122/2006 Закон за убежищата /в момента се актуализира/ и Методически указания от 13.09.2006г. за прилагане на Закон № 122/2006г. относно предоставяне на убежище в Румъния
Закон № 248/2005 Закон за свободното придвижване на румънските граждани в чужбина и Методически указания от 26.01.2006г. за прилагане на Закон № 248/2005г. за свободното придвижване на румънските граждани в чужбина
Спешно ПМС № 194/2002 Относно статута на чужденците в Румъния
Закон № 46/1991 Относно присъединяване на Румъния към Конвенцията за статута на бежанците
Правителствено решение №. 1251/2006 Относно свободното придвижване на територията на Румъния на граждани от членки на ЕС, Европейското икономическо пространство и на гражданите на Конфедерация Швейцария
Спешно ПМС № 102/ 2005 Относно свободното придвижване на територията на Румъния на граждани от членки на ЕС, Европейското икономическо пространство и на гражданите на Конфедерация Швейцария
Спешно ПМС № 44/ 2004 Относно социалната интеграция на чужденците, които са получили международна защита или право на пребиваване в Румъния, както и за гражданите на държавите членки на ЕС и Европейското икономическо пространство/актуализира се/
Спешно ПМС № 25/ 2014 Относно заетостта на чужденците на пазара на труда в Румъния и за изменение и допълнение на нормативни актове относно правния режим на чужденците в Румъния /актуализира се/
Законодателство в Румъния: Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване
Тип и номер на документа Oбяснения
Закон №. 53/2003 Кодекс на труда
Закон № 62/2011 Относно социалния диалог
Закон № 319/2006 Относно безопасни условия на труд
Закон № 263/2010 Относно общественото осигуряване и правото на пенсия и на социално осигуряване
Закон № 76/2002 Относно безработицата и стимулирането на заетостта на работната ръкa>
Закон № 346/2002 Относно уреждането на трудова злополука и професионална болест
Закон № 67/2006 Относно гарантираната защита правата на наетите работници в случай на преобразуване на предприятие, част или цяло предприятие
Спешно ПМС № 158/2005 Относно отпуските и социални и здравни обезщетения
Спешно ПМС № 111/2010 Относно отпуските и месечното обезщетение за отглеждане на дете
Законодателство в Румъния: Трансгранично данъчно законодателство
Тип и номер на документа Oбяснения
Закон № 207/2015 Данъчно процесуален кодекс
Закон № 227/2015 Данъчен кодекс
Наредба № 1/2016 Методически указания по Данъчния кодекс
Закон № 31/1990 Закон за търговските дружества
Закон № 85/2014 Закон за превенция на несъстоятелността и за процедурата по несъстоятелност
Закон № 287/2009 Граждански кодекс
Закон № 134/2010 Гражданско-процесуален кодекс
Законодателство в Румъния: Трансгранично търговско право
Тип и номер на документа Oбяснения
Закон № 287/2009 Относно Гражданския кодекс
Закон № 31/1990 Относно търговските дружества
ПМС № 44/2008 Относно извършването на икономически дейности от оторизирани физически лица, кооперации и семейни кооперативи
Закон № 26/1990 Относно търговския регистър
Закон № 85/2014 Относно процедурата по предотвратяване на несъстоятелност и несъстоятелност
Наредба 51/1997 Относно лизинг и лизингови дружества
Наредба 13/2011 За законната лихва и лихвата за забава при парични задължения, както и за регламентиране на финансово-данъчните мерки в банковия сектор
Закон № 72/2013 Относно мерките за борба със закъсненията при изпълнение на задълженията за изплащане на парични суми в резултат на договори, сключени между професионалисти и между тях и възлагащите органи.
Закон № 297/2004 Относно капиталовите плащания
Закон № 58/1934 Относно запис на заповед и чек
Законодателство в Румъния: Трансгранични регулации в областта на транспорта и културното наследство
Тип и номер на документа Oбяснения
Наредба nr.27/2011 За движение по пътищата
Закон № 109/2014 Относно одобряване на спешно ПМС № 11/2013 за изменение и допълнение на ПМС №. 27/2011 за движение по пътищата.
Спешно ПМС № 12/1998 Относно железопътния транспорт в Румъния и преобразуване на Националното предприятие ЖП транспорт
Закон № 8 din 18 februarie 2004 За одобряване на ПМС № 89/2003г. относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура, ценообразуването на използването на железопътната инфраструктура и сертифицирането в областта на безопасността.

 

Забележка: Основният акт е отменен

Директива 2012/34/CE Относно създаването на единна европейска ЖП мрежа
Наредба nr. 42/1997 за морския транспорт и във вътрешни води, с последващи изменения и допълнения.
Наредба nr. 22/1999 Относно управлението на пристанищата и водните пътища, използването на военноморските транспортни инфраструктури в публичния сектор, както и провеждането на военноморски транспортни дейности в пристанищата и вътрешни води, публикувани отново, с Последващи изменения и допълнения
Наредба nr. 29/1997 Граждански въздухоплавателен кодекс
Закон № 257 din 22 mai 2001 Относно защита от незаконосъобразно навлизане на въздухоплавателни средства, използващи неразрешено въздушното пространство на Румъния
Закон № 182/2000 Относно движимото културно наследство
Закон № 123 din 30 mai 2017 За изменение и допълнение на Закон № 182/2000г.
Законодателство в Румъния: Трансгранично наказателно право
Тип и номер на документа Oбяснения
Закон № 286/2009 Наказателен кодекс
Закон № 678/2001 Предотвратяване на трафика на хора
Закон № 86/2006 Закон за румънските митници

 

Официален бюлетин на Румъния (е-Монитор)

Парламентарна делегация на законодателния репертоар

Законодателен портал Министерство на правосъдието