Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“.

Във връзка с изпълнението на дейност А 11 – ” Организиране на  joint training session по хоризонтални теми ” Адвокатска колегия Видин лансира процедурата по селекция на експерти за определен период от време за изпълнение на следните   съвместни сесии (joint trainig sessions):

  1. Равни възможности и недиксриминация.
  2. Равнопоставеност между мъже и жени.
  3. Устойчиво развитие

Заинтересованите лица могат да подадат заявление за участие в Трансграниен български юридически център към Адвокатска колегия Видин на следния адрес: гр.Видин, ул.“Търговска“ № 2, или он-лайн на (info@jurisCBP.ro) и да участват в процедурата по селекция, съобразно следния график :

  • Лансиране на селекцията : 18 януари 2018г.
  • Записване на кандидатите: 18-22 януари 2018г.
  • Анализ и селекция на заявленията за участие: 23  януари 2018г.
  • Обявяване на резултатите: 23 януари 2018г., 18,00ч.
  • Срок за подаване на жалби: 23 януари 2018г., от 18,00 ч. до 18,00 ч. на 24 януари 2018г.
  • Обявяване на окончателните резултати (в случай, че има подадени жалби): 24 януари 2018г.

Повече информация за посочената по-горе дейност, както и съответната методика за селекция на експертите можете да намерите на www.jurisCBP.ro.

Методика за селекция на експерти за определено  време относно организиране на съвместни сесии: metodika experti horizontali 17_01_2018