ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно изпълнението на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

Адвокатските колегии във Видин и Долж надпредват в изпълнението на трансграничен проект (Обзор)

 

Адвокатска колегия Долж /като бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /като партньор/ напредват значително в изпълнението на съвместния си проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“. Целта на проекта е да стимулира заетостта и мобилността на работната ръка в юридическата област в зоната Долж-Видин. Това се случва чрез създаването на мрежа от центрове, които ще предоставят на населението услуги по информираност и юридически консултации, както и чрез участието на целевата група от 300 лица в научни конференции на юридически теми в Румъния и България.

През първата половина от изпълнението на проекта вече могат да се отличат следните резултати:

  • Създадена е мрежа от трансгранични юридически центрове;
  • Селектирана е целевата група от 312 лица /155 от област Долж и 157 от регион Видин/, съставени оот студенти и завършили висшето си образование лица, между които и адвокати, юрисконсулти, както и други лица с висше образование;
  • Създаден е и информационен сайт на проекта (jurisCBP.ro);
  • Реализирани са и курсовете по български и румънски език, съответно в Румъния и България;
  • Ежемесечно се поддържа актуална информираност сред обществеността по текущото изпълнение на проекта;
  • Постави се и начало на изследване относно мобилността на работната ръка в юридическата област в трансграничната зона, включително и чрез предоставянето на въпросници в горния смисъл.

 

Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8 600 евро. Срокът на проекта е 18 месеца, в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г.

Повече информация може да се открие на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, на интернет страниците на АК Долж и АК Видин (www.barouldolj.ro ;  www.vdak.lex.bg), както и на място в двата трансгранични юридически центъра.