ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно финализирането на курсовете по румънски и български език, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

Трансграничният юридически център създаден към АК Видин обявява финализирането на курсовете по румънски език, които се проведоха в гр.Видин по проект  Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. В организираните от АК – Видин курсове, които се проведоха в заседателната зала на Окръжен съд – Видин,площад „Бдинци“ 1 в периода 1-15 ноември 2017 г., с преподвател г-жа Георгиев, експерт по румънски език присъстваха 35 души, членове на целевата група селектирани по проекта.

При изпълнението на тази дейност бяха организирани във Крайова курсове по български език за студенти и висшисти, измежду които и адвокати, юрисконсулти и други лица заети или не на пазара на труда.

В началото на 2018 година всички членове на целевата група безплатно ще участват в следните курсове: (1) Регламентиране на трансграничната миграция; (2) Трансгранично трудово право и социално осигуряване; (3) Трансгранично данъчно право; (4) Трансгранично търговско право; (5) Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство; (6) Трансгранично наказателно право.

Също така безплатно членовете на целевата група ще участват  в следните дейности :

  • Две конференции, които ще се проведат в Крайова и във Видин, реализирани в партньорство между двете колегии;
  • Общи сесии по хоризонтални теми – равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже и устойчиво развитие;

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастиетона партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин www.vdak.lex.bg

както и лично в двата трансгранични юридически центъра.

 

Видин (България)

28 ноември