ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно организирането курсове по хоризонтални теми на ниво Трансгранични правни центрове по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

АК – Долж (като бенефициент) и АК – Видин (като партньор) изпълняват проект “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда юридическата област” Проект Код 16.4.2.023, Системен код ROBG-162.

 

            По проектът бяха организирани две обучения по хоризонтални теми (със следната тематика : равни възможности и недискриминация, равните възможности между мъжете и жените и устойчиво развитие) през месец Февруари 2018г. По този начин, в периода 16 до 18 февруари 2018 г. целева група от 10 души от Крайова (Румъния) участва във Видин на обучение (организирано от АК – Видин), докато огледална група от 10 души от Видин (България) присъстваха между 23 до 25 февруари 2018 г. на обучение в Крайова, организарано от Адвокатска колегия – Крайова.

            С това участниците в целевата група, придобиха знания и опит в областта на трите хоризонтални теми, приложими в областта на правото. Всичко това ще доведе до трансфер на добри практики и експертни познания в областта на трансграничното право.

 

            Получената информация и знания ще улеснят влизането на членовете на целевата група на трансграничния трудов пазар.

 

            Проектът е финансиран по програма INTERREG VA Румъния-България (програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС), Приоритетна ос 4 “Една област квалифициран и приобщаващ” специфична цел “Насърчаване на интеграцията на гранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила “.

            Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е на стойност 365,597.19 евро и приноса от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55914,86 евро. Собственият принос на партньорите по проекта е 8 602,29 евро.

            Повече информация за дейностите по проекта може да бъде получена онлайн на интернет страницата на проекта, www.JurisCBP.ro сайт vdak.lex.bg , www.barouldolj.ro или от служителите на трансграничните юридически центрове, създадени към Адвокатските колегии.

 

Видин 1 март 2018.