Прессъобщение

Уважаеми Господа,

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А 7 по проекта „Провеждане на обща стратегия по отношение на заетостта и мобилността на труда в юридическата област”, на 26.07.2018г. в 11, 30 часа в конферентната зала на Окръжен съд – Видин, с адрес : гр.Видин, пл.Бдинци”, 1, етаж 3, Конферетна зала на Окръжен съд – Видин ще се проведе пресконференция, на която Адвокатска колегия – Видин ще представи на хартиен носител, съвместното проучване, извършено от Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и Адвокатска колегия – Видин относно мобилността на труда в юридическата област в пограничния район. Проучването е извършено по дейност А7 от проекта и представлява изследване на мобилността на труда в юридическата област, съобразно изготвена методология по тази дейност и проведена анкета сред работодателите в област Видин, както и между юристи по трудово правоотношение, юристи, упражняващи свободна професия и студенти по право от област Видин. Поручването е на английски език и е достъпно на официалния сайт на проекта www.JurisCBP.ro, като има за цел повишаване на мобилността на труда в юридическата област в пограничните райони на Област Видин, Република България и Област Долж, Република Румъния. Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“. Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е 55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Видин 23 юли 2018

Адвокатска колегия – Видин : Кирил Груев – Председател на АС на АК