ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно организирането курсове по хоризонтални теми на ниво Трансгранични правни центрове по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

АК – Долж (като бенефициент) и АК – Видин (като партньор) изпълняват проект “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда юридическата област” Проект Код 16.4.2.023, Системен код ROBG-162.

 

            По проектът бяха организирани две обучения по хоризонтални теми (със следната тематика : равни възможности и недискриминация, равните възможности между мъжете и жените и устойчиво развитие) през месец Февруари 2018г. По този начин, в периода 16 до 18 февруари 2018 г. целева група от 10 души от Крайова (Румъния) участва във Видин на обучение (организирано от АК – Видин), докато огледална група от 10 души от Видин (България) присъстваха между 23 до 25 февруари 2018 г. на обучение в Крайова, организарано от Адвокатска колегия – Крайова.

            С това участниците в целевата група, придобиха знания и опит в областта на трите хоризонтални теми, приложими в областта на правото. Всичко това ще доведе до трансфер на добри практики и експертни познания в областта на трансграничното право.

 

            Получената информация и знания ще улеснят влизането на членовете на целевата група на трансграничния трудов пазар.

 

            Проектът е финансиран по програма INTERREG VA Румъния-България (програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС), Приоритетна ос 4 “Една област квалифициран и приобщаващ” специфична цел “Насърчаване на интеграцията на гранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила “.

            Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е на стойност 365,597.19 евро и приноса от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55914,86 евро. Собственият принос на партньорите по проекта е 8 602,29 евро.

            Повече информация за дейностите по проекта може да бъде получена онлайн на интернет страницата на проекта, www.JurisCBP.ro сайт vdak.lex.bg , www.barouldolj.ro или от служителите на трансграничните юридически центрове, създадени към Адвокатските колегии.

 

Видин 1 март 2018.

 

График за дейност А11- Съвместни обучителни сесии по хоризонталени теми, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

 

Schedule

 

Friday

 

 

Saturday

 

 

Sunday

 

Travel to Vidin

Equal Opportunities Course

Regional Library – Vidin Conference Room

 

Gender Equiality Course
Regional Library – Vidin Conference Room

 

Sustainable Development

Regional Library – Vidin Conference Room

 

Travel to Craiova

 

 

 

 

Morning activities

 

 

Afternoon activities

 

 

 

 

 

Friday,

Feb 16th2018

[14.00 – 20.00]

 

 

 

 

 

Total 6 hours

 

Travel to Vidin

·        [1300 – 13:45]

 

Hotel Accomodation in Vidin

 

 

 

·        [1400 – 2000]

Equal Opportunities

      Regional Library – Vidin    Conference Room

       Slavena Dimitrova Petrova

 

 

Saturday,

Feb 17th 2018

[09.00 – 16.00]

 

 

Total 6 hours

 

·        [0900– 1200]

Gender Equality Course

            Regional Library – Vidin Conference Room

      Slavena Dimitrova Petrova

 

·        [1200 – 1300]

Coffee Brake

 

 

·        [1300 – 1600]

        Gender Equality Course

        Regional Library – Vidin Conference Room

        Slavena Dimitrova Petrova

 

 

Sunday,

Feb 18th 2018

[09.00 – 16.00]

 

 

Total 6 hours

 

·        [0900– 1200]

Sustainable Development Course

Regional Library – Vidin Conference Room

Maria Vladimir Petrova

 

 

·        [1200 – 1300]

Coffee Brake

 

·        [1300 – 1600]

Sustainable Development Course

Regional Library – Vidin Conference Room

Maria Vladimir Petrova

·        Depart from Vidin

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162.

По проекта е предвидено да се организира обмен на добри практики с цел взаимното опознаване и разбиране на българската и румънската правни системи. Във връзка с това през месец февруари 2018г. 10 от членовете на българската целева група и 10 от членовете на румънската целева група ще извършат взаимни посещения в двете страни за период от три дни.

Информацията и познанията, които ще добият участниците ще  улеснят достъпа до трансграничния пазар на труда, а също така ще положи основите на едни бъдещи трансгранични отношения.

При изпълнение на дейността по обмен на добри практики ще бъдат организирани срещи с различни институции, като съдилища от различен ранг, колегии, съдебни изпълнители, нотариуси и такива предлагащи юридическо образование, ако са налице в съответната зона.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра

Видин 26 януари 2018

Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани участници в съвместните обучителни сесии по хоризонтални теми (Дейност A11) в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

Докладът е публикуван днес, 24 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до четвъртък, 25 януари 2018 г., 18.00 часа.

Selection and Evaluation Report A11 Participants

Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Регистрационният период за членовете на целевата група в България, които желаят да участват в дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми) се удължава до 24.01.2018 г. в 16.00 часа, като се има предвид, че до предишния краен срок за регистрация 22.01.2018 г.) не са регистрирани най-малко 20 лица, както е предвидено в проекта и методологията.

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група:

metodika horizontali TG rev 1

Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11

В резултат на процеса по подбор от 23.01.2018 г. бяха избрани следните експерти, които да организират съвместни обучителни сесии по дейност A11:

Мария Владимир Петрова – Доклад за устойчивото развитие;
Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности и недискриминация”;
Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности между мъжете и жените”.
Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който избрани експерти в подкрепа на съвместните сесии на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проект 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

A11 Experts Selection and Evaluation Report

Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“.

Във връзка с изпълнението на дейност А 11 – ” Организиране на  joint training session по хоризонтални теми ” Адвокатска колегия Видин лансира процедурата по селекция на експерти за определен период от време за изпълнение на следните   съвместни сесии (joint trainig sessions):

 1. Равни възможности и недиксриминация.
 2. Равнопоставеност между мъже и жени.
 3. Устойчиво развитие

Заинтересованите лица могат да подадат заявление за участие в Трансграниен български юридически център към Адвокатска колегия Видин на следния адрес: гр.Видин, ул.“Търговска“ № 2, или он-лайн на (info@jurisCBP.ro) и да участват в процедурата по селекция, съобразно следния график :

 • Лансиране на селекцията : 18 януари 2018г.
 • Записване на кандидатите: 18-22 януари 2018г.
 • Анализ и селекция на заявленията за участие: 23  януари 2018г.
 • Обявяване на резултатите: 23 януари 2018г., 18,00ч.
 • Срок за подаване на жалби: 23 януари 2018г., от 18,00 ч. до 18,00 ч. на 24 януари 2018г.
 • Обявяване на окончателните резултати (в случай, че има подадени жалби): 24 януари 2018г.

Повече информация за посочената по-горе дейност, както и съответната методика за селекция на експертите можете да намерите на www.jurisCBP.ro.

Методика за селекция на експерти за определено  време относно организиране на съвместни сесии: metodika experti horizontali 17_01_2018

Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България.

При изпълнението на дейност А11 – „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще бъдат организирани 4 съвместни сесии / joint trainig session/, от които две в Румъния и две в България, като провеждането им ще се извърши от по 3 експерти от всяка от двете държави  на следните теми:

 • равни възможности и недискриминация
 • равнопоставеност между мъже и жени
 • устойчиво развитие

По горепосочената дейност ще участват 20 лица, членове на целевата група от България. Лицата са организирани в две групи от по 10 членове, като първата група, съставена от членове на българската целева група ще посетят Румъния в периода  23-25 февруари 2018г., а втората група в периода 23-25  март 2018г.

Първата стъпка в процеса по селекцията на двете групи от по 10 члена на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването, което ще става on-line на следния адрес http://juriscbp.ro/inregistrare/

Всички членове на целевата група ще получат този email на посочената от тях електронна поща при записването им за участие в целевата група.   Моля, членовете на целевата група, които не получат този email, да посочат актуален email чрез изпращане на нарочен e-mail на следния адрес  info@jurisCBP.ro.

Записването за участие в дейност А11  „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще се извърши до 21 януари 2018г., неделя.  В случай, че са налице повече заявки, критерий за селекция ще бъдат точките получени при записването за целевата група. При еднакъв брой точки приоритет ще имат лицата, които първи са посетили линка посочен по-горе.

Подробна информация можете да получите на сайта на проекта www.jurisCBP.ro:

 • Методика за селекция на членовете на целевата група, които ще участват в joint trainig session.
 • Methodology A11 Final
 • Обява за селекция на членове на целевата група, които ще участват в joint trainig session по хоризонтални теми.

Екипа по изпълнение на проекта.

 

Трансграничен Български юридически център

към Адвокатска колегия Видин

ул.”Цар Александър ІІ” № 19-21, ет.6

тел/факс: +359 94 600 708

 

e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com

Web www.jurisCBP.ro