СЪОБЩЕНИЕ

 

          С настоящето съобщение Ви уведомяваме, че считано от 4 септември  2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, която е част от дейност А13 по проект „Трансгранично партньорство за обучение и молибност на труда в юридическата област.

В Конференцията, която ще се проведе в България в периода 20-21 септември 2018 г. ще участват 60 лица от целевата група, от които 30 българи и 30 румънци.

Първата стъпка от процеса по подбор на 30-те членове на целевата група, които са заинтересовани да участват в конференцията е записването он лайн. Всички членове на целевата група ще могат да заявят участие на следния линк info@juriscbp.ro

Записването за дейност А13 „Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси“ в България ще започне от 7 септември 2018г. 14.00 ч., съгласно Методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция по юридически въпроси. В случай, че са налице повече заявки, критерият да подбор ще е резултатът на всеки участник получен при записването му за член на целевата група.В случай, че се получат еднакъв брой точки, с приоритет ще са тези лица, които са се записали първи чрез достъп по посочения по-горе линк.

Подробна информация можете да намерите на сайта на проекта: www.jurisCBP.ro

*Методология за подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната котференция в България по юридически въпроси, е налична на сайта на проекта.

Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

Публикуваме доклада за подбор и оценка, с който бяха подбрани участниците в обмена на добри практики ,който ще се проведе в трансграничните центрове  (Дейност А12) в рамките на проект “Трансграничното партньорство за обучение и  мобилност на труда  в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023 , Системен код ROBG-162.

Докладът беше публикуван днес, 15 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до вторник, 16 януари 2018 г., 18.00 часа.

Доклад за подбор и оценка A12:

Selection-and-Evaluation-Report-A12

Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в обмена на добри практики на ниво трансгранични юридически центрове.

metodika 01_2018 celeva grupa good practices

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България.

По горепосоченият проект 10 лица, членове на целевата група от Румъния ще посетят Видин, България в периода 1-4 февруари 2018г., където ще участват в обмен на добри практики, организиран с цел взаимно опознаване и разбиране на двете правни системи.

По същият начин 10 лица, членове на целевата група от България ще посетят Крайова, Румъния в периода 8-11 февруари 2018г. за участие в обмен на добри практики.

Графикът на дейностите по отношение на двата обмена на добри практики ще бъде изготвен и разпространен в последствие. При съвместните посещения ще бъде осигурен симултанен превод. Също така ще бъде осигурено и настаняването на лицата, които ще участват в обмена на добри практики.

Първата стъпка в процеса по селекцията на двете групи от по 10 члена на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването, което ще става online. Във връзка с това членовете на целевата група ще получат email, и ако желаят да се запишат ще имат достъп до определен  линк. Моля, членовете на целевата група, които не получат email, да посочат актуален email чрез изпращане на нарочен e-mail на следния адрес  info@jurisCBP.ro.

Записването за двете групи от по 10 лица ще се извърши едновременно в Румъния и в България до 14.01.2018г.

В случай, че има повече заявки, критерият за селекция ще бъде получените точки при първоначалната селекция за член на целевата група. В случай, че са налице еднакъв брой точки ще имат приоритет лицата, които първи са се записали чрез посещение на съответния горепосочен линк.

Към настоящата обява публикуваме и Методиката за селекция на участниците в горепосочената дейност.

metodika 01_2018 celeva grupa good practices