ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Господа,

 

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А13 – „Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”, на 20.09.2018г. в 10, 30 часа в конферентната зала на Областна Администрация – Видин ще се проведе заключителна конференция на тема „Заетост и мобилност на труда в юридическата област в граничната зона – Долж Видин”.

На конференцията ще присъстват 100 лица, от които не по-малко от 60  членове на целевата група на проекта, в това чилсо най-малко 30 души от България, Адвокатска колегия Видин и 30 души от Румъния, Адвокатска колегия Долж.На конференцията ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с изпълнение дейностите по проекта, както и по юридически въпроси, които са от значение за повишаване на осведомеността и възможноститет за заетост и мобилност на труда в юридическата област в пограничния район между България и Румъния.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите на проекта може да бъде получена онлайн от сайта на проекта : www.JurisCBP.ro, сайта на Адвокатска колегия – Видин и сайта на Адвокатска колегия Долж, или лично от двата юридически трансгранични центъра.

 

Видин 18 септември 2018

 

Адвокатска колегия – Видин :

 

 

Кирил Груев – Председател на АС на АК

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

Съобщение за определянето на членовете на целевата група за участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, в рамките на дейността “A13” – “Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”

След процеса на подбор проведен на 21.10.2017г., бяха избрани членове на целевата група на проекта “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, финансиран по програма INTERREG V-Румъния-България.

В рамките на дейност А 13 в периода 20-21 септември 2018г., 60 лица от целевата група, от които 30 българи и 30 румънци ще участват в конференция по трансгранични юридически въпроси.

Първата стъпка в процеса на подбор на 30 от членове на целевата група заинтересовани да участват в тази дейност е онлайн регистрация. По този начин всички членове на целевата група ще получат имейл и с оглед  на записването си, те ще имат достъп до линк. Членовете на целевата група, които не  получат този имейл, молим да съобщят свой актуален имейл адрес чрез изпращане на имейл на адрес info@juriscbp.ro.

Записването за  дейността A13 -“Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България” е до 7 септември 2018 г., 14,00 ч., съгласно методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще присъстват на конференцията. В случай, че са налице повече запитвания, критерий за подбор ще е полученият резултат от точки при първоначалното записване за член на целевата група. , който трябва да се запише в целевата група, при равен брой точки с приоритет ще са първите записали се  чрез достъп до линка по-горе.

Допълнителна информация се намира на уебсайта на проекта www.jurisCBP.ro

Методология за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция по юридически въпроси в България.

Подробна програма на трансграничната конференция и друга информация ще бъде публикувана на уебсайта на проекта считано от 8 септември.

Методология за селекция : metodika-A13-target-group-selection-1