ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно финализиране на процеса по селекция на целевата група по проект „Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област„Код 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Юридическите трансгранични центрове, създадени към АК Долж и АК Видин обявяват, че е приключила селекцията на членовете на целевата група по горепосочения проект. След селекцията се получиха следните резултати – 155 лица /103 жени и 52 мъже/ от област Долж и 157 лица /105 жени и 52 мъже/ за област Видин.

В целевата група участват студенти и завършили висши учебни заведения, между които адвокати, юрисконсулти и други лица завършили висше образование заети или не на пазара на труда.

Членовете на целевата група ще участват безплатно през 2018 година в следните курсове – 1 Регламентиране на трансграничната миграция, 2 Трансгранично трудово право и социална сигурност, 3 Трансгранично данъчно право, 4 Трансгранично търговско право, 5 Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство и 6 Трансгранично наказателно право.

Също така членовете на целевата група ще участват безплатно в следните дейности

  • Курсове по румънски език за България и по български език за Румъния
  • Две конференции в Крайова и във Видин в съвместно сътрудничество между двете адвокатски колегии
  • Общи сесии по хоризонтални теми – равни възможности и недискриминация между мъже и жени и устойчиво развитие

 

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел „Подкрепяне на интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които от ЕС финансирането е в размер на 365.597,19 евро, национално финансиране Румъния и България е в размер на 55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите е 8.602,29 евро.

Повече информация относно проекта можете за намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Долж и АК Видин, както и лично, като посетите двата трансгранични юридически центъра .

Крайова (Румъния) и Видин (България)

30 октомври 2017

Доклад за подбор на целевата група – Краен срок за подаване на жалби

Резултатите от процеса по селекция на целевата група са отразени в протокол на комисията по селекция на целевата група /target group selection report – CBC project /,който е публикуван на 21.10.2017г в 20.00ч на сайта на проекта www.jurisCBP.ro, на сайта на АК Долж и АК Видин, като същият е на разположение и в двата трансгранични центрове – Видин и Долж. Жалби могат да се подават на следният е-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com – трансграничен център Видин в срок от 24 часа от публикуването на резултатите от и ще бъдат разгледани от комисията по селекция в срок от максимум 3 дни от подаването на жалбата.

Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Относно записването за целевата група по проект  Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“, Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162,

 

Студенти от правните факултети, адвокати, юрисконсулти, държавни съдебни изпълнители, нотариуси и други лица завършили висше юридическо  образование, работещи или нереализирани на пазара на труда могат да се възползват от възможностите, които предлага проекта „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“,  Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, който се изпълнява от АК Долж и АК Видин.

Записванитя за целевата група, който ще е от 150 лица, може да се направят до 15 октомври 2017г.

Членовете на целевата група през 2018г.  ще вземат участие, безплатно, в следните курсове: (1) Трансгранична миграция, (2) Трансгранично трудово право и социална защита; (3) Трансгранично данъчно право; (4) Трансгранично търговско право; (5) Трансгранични регламенти в сферата на транспорта и културното наследство; (6) Трансгранично наказателно право.

Също така членовете на целевата група ще могат да участват безплатно в следните дейности:

  • Курсове по румънски език;
  • Провеждане на две конференции (в Крайова и Видин) , които ще се осъществят съвместно от двете Адвокатски колегии;
  • Съвместни сесии по хоризонтални теми – еднакви възможности и недискриминация, равни възможности за мъже и жени и устойчиво развитие;

 

За записването е необходимо да се попълнят и представят следните:

  • Три формуляра (могат да се изтеглят от jurisCBP.ro в частта за България), които ще бъдат предоставени на място в Трансграничен юридически център България: ул.Цар александър I I , № 19-21, гр.Видин, обл.Видин, пощенски код 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com
  • Копие на лична карта с гриф „Вярно с оригинала“
  • Копие на диплома за завършено висше образование с гриф „Вярно с оригинала“ или удостоверение от съответния факултет (в оригинал).

 

Повече информация относно изпълнението на методиката за осъществяване на изследването по проекта може да се намери и online  на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин или лично в Трансграничен юридически център България.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от която финансирането от ЕС е  на стойност 365.597,19 евро, съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е 55.914,86 евро. Самоучастието на двамата партньори е 8.602,29 евро

 

Видин (България)

29 септември 2017