Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми Господа,

 

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А6 – „Провеждане на съвместно проучване за мобилноста на труда в юридическата област и във връзка с дейност А 7 по проекта „Провеждане на обща стратегия по отношение на заетостта и мобилността на труда в юридическата област”, на 28.08.2018г. в 11, 00 часа в конферентната зала на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин, с адрес : гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики”, №19, ет.1, Конферетна зала на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин ще се проведе пресконференция с работодатели от област Видин, на която Адвокатска колегия – Видин ще представи съвместното проучване, извършено от Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и Адвокатска колегия – Видин относно мобилността на труда в юридическата област в пограничния район.

Проучването е извършено по дейност А6 от проекта и представлява изследване на мобилността на труда в юридическата област, съобразно изготвена методология по тази дейност и проведена анкета сред работодателите в област Видин, както и между юристи по трудово правоотношение, юристи, упражняващи свободна професия и студенти по право от област Видин.

Проучването е на английски език и е достъпно на официалния сайт на проекта www.JurisCBP.ro, като има за цел повишаване на мобилността на труда в юридическата област в пограничните райони на Област Видин, Република България и Област Долж, Република Румъния.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Видин 23 август 2018

 

Адвокатска колегия – Видин :

Кирил Груев – Председател на АС на АК

Съобщение за определянето на членовете на целевата група за участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, в рамките на дейността “A13” – “Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”

След процеса на подбор проведен на 21.10.2017г., бяха избрани членове на целевата група на проекта “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, финансиран по програма INTERREG V-Румъния-България.

В рамките на дейност А 13 в периода 20-21 септември 2018г., 60 лица от целевата група, от които 30 българи и 30 румънци ще участват в конференция по трансгранични юридически въпроси.

Първата стъпка в процеса на подбор на 30 от членове на целевата група заинтересовани да участват в тази дейност е онлайн регистрация. По този начин всички членове на целевата група ще получат имейл и с оглед  на записването си, те ще имат достъп до линк. Членовете на целевата група, които не  получат този имейл, молим да съобщят свой актуален имейл адрес чрез изпращане на имейл на адрес info@juriscbp.ro.

Записването за  дейността A13 -“Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България” е до 7 септември 2018 г., 14,00 ч., съгласно методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще присъстват на конференцията. В случай, че са налице повече запитвания, критерий за подбор ще е полученият резултат от точки при първоначалното записване за член на целевата група. , който трябва да се запише в целевата група, при равен брой точки с приоритет ще са първите записали се  чрез достъп до линка по-горе.

Допълнителна информация се намира на уебсайта на проекта www.jurisCBP.ro

Методология за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция по юридически въпроси в България.

Подробна програма на трансграничната конференция и друга информация ще бъде публикувана на уебсайта на проекта считано от 8 септември.

Методология за селекция : metodika-A13-target-group-selection-1

Прессъобщение относно завършване на дейност А8

АК – Долж в качеството си на бенефициент и АК – Видин в качеството си на  партньор изпълняват  в периода 05.04.2017 – 04.10.2018 проект “Трансгранично партньорство за обучение  мобилност на труда в юридическата област”, Код проект 16.4.2.023, Система от Cod ROBG-162.

На 10 и 11 март 2018 г. АК – Долж организира конференция с юридически тематика, с над 100 участници, от които поне 60 лица от целевата група на проекта. На конференцията взеха участие 30 души от България, от страна на АК – Видин. На конференцията бяха представени релевантни теми по юридически въпроси, които са от значение за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост и мобилност на работна сила в района пограничния район между България и Румъния.

Проектът е финансиран в рамките на Програма INTERREG VA România-България (програма, финансирана от ЕС от Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна Ос 4 “Ограничена област и специфична заетост”, Специфичен обект “Засилване на интегрирането на трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила “.

Общият размер на проекта е 430.114,34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз възлиза на 365.597,19 евро, а приносът на държавните бюджети на България и Румъния възлиза на 55.914,86 евро. Финансовото участие на партньорите по проекта е 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите на проекта може да бъде получена онлайн от сайта на проекта, www.JurisCBP.ro, сайта Baroului Dolj, www.barouldolj.ro или лично от двата трансгранични юридически центъра.

Крайова (Румъния) и Видин (България)
15 март 2018 г.

Таргет групи и График по дейност А10

До успешното имплементиране на системата за таргет групите и графика на сайта на проекта, публикуваме списъка с групите и графика за обученията по дейност А10 – Организиране на съвместни курсове за юридическо обучение на ниво трансгранични юридически центрове. Извиняваме се за причиненото неудобство, под текста ще намерите прикачени графика и списъка с хората, разделен на таргет групи.

Екип по проекта.

Легенда:

 C1 – Регламентиране на трансграничната миграция

C2 –  Трансгранично трудово право и социално осигуряване

C3 – Трансгранично данъчно право

C4 – Трансгранично търговско право

C5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследтво

C6 – Трансгранично Наказателно Право

G7 – Таргет Група 1

G8 – Таргет Група 2

G9 – Таргет Група 3

G10 – Таргет Група 4

G11 – Таргет Група 5

G12 – Таргет Група 6

Tаргет групи

графичен

Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01 март 2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция на юридически теми, която конференция ще се проведе в Румъния и предвидена по дейност А8.

60 лица от целевата група, съответно 30 българи и 30 румънци ще вземат участие в конференция по трансгранични юридически теми, която ще се проведе в периода 10-11 март 2018г.  Конференцията ще се проведе в Aula Magna, находяща се в Правния факултет към Университета в Крайова  /Calea București, bl. 107D/.

 

Първата крачка в процеса по подбор на 30-те членове на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването on-line. Членовете на целевата група могат да се запишат, чрез посещение на следния линк

Записването за дейност А8 Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически темище се извършва до 5 март 2018г., 14.00.часа, съгласно Методиката за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция на юридически теми. В случай, че има повече заявки, критерият за подбор ще бъдат точките получени при записването за целевата група. При равен брой точки приоритет ще имат лицата, които първи са направили заявка на посочения по-горе линк.

Подробна информация можете да получите на сайта на проекта www.jurisCBP.ro:

 

Курсове по румънски език организирани от АК – Видин

Днес бе дадено началото на курсове по румънски език, организирани от Адвокатска Колегия – Видин, в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област” Code Project 16.4.2.023; Код ROBG-162 , финансиран от Европейския съюз и правителството на България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег” Румъния-България.

Над тридесет юристи, студенти, адвокати и други юридически членове участници в целевата група на проекта, присъстваха на първия курс, воден от  г-жа Лучика Георгиев, румънски експерт по проекта.

Проектът се финансира по Програма INTERREG VA Румъния-България (програма на Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ регион”, Специфична цел “Насърчаване на трансграничната интеграция в заетостта и мобилността “.

Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е на стойност 365,597.19 евро и приноса от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55 914,86 евро. Собственият принос на партньорите по проекта е 8 602,29 евро.

 

 

Видин (България)
1 ноември 2017 г.

Адвокатските Колегии в Долж и Видин представят проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове

Адвокатска колегия Видин и адвокатска колегия Долж ще представят на пресконференция началото на парнйорството си по проект “Трансгранично сътрудничесто за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Това ще се случи на 2-ри Май (вторник ) , от 12:00 ч. , в офиса на адвокатска колегия Крайова, Румъния

Проектът е финансиран по програма на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС ( INTERREG V-A Румъния – България), Приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ регион” специфична цел “Създаване на интегриран трансграничен регион по отношениена заетостта и мобилността на работната сила”. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро , от които подкрепата от Европейския Съюз е в размер на 365 000 евро. Приносът от държавните бюджети на Румъния и България е на стойност 55 914лв, а участието на партньорите по проекта е в размер на 8600 евро.

Целта на проекта е да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в областта на правото в областите Долж и Видин, чрез създаване на мрежа от центрове, които ще предоставят общесвени информационни услуги и правни консултации,както и участието на целевата група ( 300 души) по време на конференции по правни въпроси в Румъния и България и езикови курсове (румънски и български). Ще бъдат организирани обучения в области като юридическо трансгранична миграция,трудово право,правото на трансграничните търговски наредби за транспорт и трансгранично културно наследство и наказателно право.

Проектът ще създаде нови възможности за адвокатите,членуващи в Колегиите в Долж и Видин,чрез обща стратегия за проучване пазара на труда.

В допълнение към ползите,произтичаюи от дейността си,проектът “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда в юридическата област” предсавя възможност за развитие на институционалния капацитет на адвокатските колегии в Долж и Видин за изпълнение на финансирани от ЕС проекти.

Пресконференцията ще бъде открита от адвокат Лучиан Сулеано ( председател на Адвокатска колегия Долж), адвокат Кирил Груев ( председател на Адвокатска колегия Видин) и Константин Ади Гаврила (ръководител на проекта и директор на програмата на Адвокатска колегия Долж)

За контакти:
Адвокат Кирил Груев
Председател на АК – Видин,
grueff@abv.bg
+359/898 55 67 68