Подбор и оценка, чрез които бяха избрани участниците в трансграничната конференция по юридически въпроси, в Румъния (Дейност А8)

Публикуваме Протокола за подбор и оценка, с който са определени участниците в трансграничната конференция на юридически теми, която ще се проведе в Румъния /дейност А8/ по проект 

 “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, Код 16.4.2.023. системен код ROBG-162.

Протоколът е публикуван днес на 5 март 2018г., 18,00 часа. 

Жалби могат да се подават на   info@jurisCBP.ro до 6 март 2018г., , 18,00ч.

Selection and Evaluation Report

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162.

По проекта е предвидено да се организира обмен на добри практики с цел взаимното опознаване и разбиране на българската и румънската правни системи. Във връзка с това през месец февруари 2018г. 10 от членовете на българската целева група и 10 от членовете на румънската целева група ще извършат взаимни посещения в двете страни за период от три дни.

Информацията и познанията, които ще добият участниците ще  улеснят достъпа до трансграничния пазар на труда, а също така ще положи основите на едни бъдещи трансгранични отношения.

При изпълнение на дейността по обмен на добри практики ще бъдат организирани срещи с различни институции, като съдилища от различен ранг, колегии, съдебни изпълнители, нотариуси и такива предлагащи юридическо образование, ако са налице в съответната зона.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра

Видин 26 януари 2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно изпълнението на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

Адвокатските колегии във Видин и Долж надпредват в изпълнението на трансграничен проект (Обзор)

 

Адвокатска колегия Долж /като бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /като партньор/ напредват значително в изпълнението на съвместния си проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“. Целта на проекта е да стимулира заетостта и мобилността на работната ръка в юридическата област в зоната Долж-Видин. Това се случва чрез създаването на мрежа от центрове, които ще предоставят на населението услуги по информираност и юридически консултации, както и чрез участието на целевата група от 300 лица в научни конференции на юридически теми в Румъния и България.

През първата половина от изпълнението на проекта вече могат да се отличат следните резултати:

 • Създадена е мрежа от трансгранични юридически центрове;
 • Селектирана е целевата група от 312 лица /155 от област Долж и 157 от регион Видин/, съставени оот студенти и завършили висшето си образование лица, между които и адвокати, юрисконсулти, както и други лица с висше образование;
 • Създаден е и информационен сайт на проекта (jurisCBP.ro);
 • Реализирани са и курсовете по български и румънски език, съответно в Румъния и България;
 • Ежемесечно се поддържа актуална информираност сред обществеността по текущото изпълнение на проекта;
 • Постави се и начало на изследване относно мобилността на работната ръка в юридическата област в трансграничната зона, включително и чрез предоставянето на въпросници в горния смисъл.

 

Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8 600 евро. Срокът на проекта е 18 месеца, в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г.

Повече информация може да се открие на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, на интернет страниците на АК Долж и АК Видин (www.barouldolj.ro ;  www.vdak.lex.bg), както и на място в двата трансгранични юридически центъра.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно финализирането на курсовете по румънски и български език, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

Трансграничният юридически център създаден към АК Видин обявява финализирането на курсовете по румънски език, които се проведоха в гр.Видин по проект  Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. В организираните от АК – Видин курсове, които се проведоха в заседателната зала на Окръжен съд – Видин,площад „Бдинци“ 1 в периода 1-15 ноември 2017 г., с преподвател г-жа Георгиев, експерт по румънски език присъстваха 35 души, членове на целевата група селектирани по проекта.

При изпълнението на тази дейност бяха организирани във Крайова курсове по български език за студенти и висшисти, измежду които и адвокати, юрисконсулти и други лица заети или не на пазара на труда.

В началото на 2018 година всички членове на целевата група безплатно ще участват в следните курсове: (1) Регламентиране на трансграничната миграция; (2) Трансгранично трудово право и социално осигуряване; (3) Трансгранично данъчно право; (4) Трансгранично търговско право; (5) Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство; (6) Трансгранично наказателно право.

Също така безплатно членовете на целевата група ще участват  в следните дейности :

 • Две конференции, които ще се проведат в Крайова и във Видин, реализирани в партньорство между двете колегии;
 • Общи сесии по хоризонтални теми – равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже и устойчиво развитие;

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастиетона партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин www.vdak.lex.bg

както и лично в двата трансгранични юридически центъра.

 

Видин (България)

28 ноември

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно финализиране на процеса по селекция на целевата група по проект „Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област„Код 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Юридическите трансгранични центрове, създадени към АК Долж и АК Видин обявяват, че е приключила селекцията на членовете на целевата група по горепосочения проект. След селекцията се получиха следните резултати – 155 лица /103 жени и 52 мъже/ от област Долж и 157 лица /105 жени и 52 мъже/ за област Видин.

В целевата група участват студенти и завършили висши учебни заведения, между които адвокати, юрисконсулти и други лица завършили висше образование заети или не на пазара на труда.

Членовете на целевата група ще участват безплатно през 2018 година в следните курсове – 1 Регламентиране на трансграничната миграция, 2 Трансгранично трудово право и социална сигурност, 3 Трансгранично данъчно право, 4 Трансгранично търговско право, 5 Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство и 6 Трансгранично наказателно право.

Също така членовете на целевата група ще участват безплатно в следните дейности

 • Курсове по румънски език за България и по български език за Румъния
 • Две конференции в Крайова и във Видин в съвместно сътрудничество между двете адвокатски колегии
 • Общи сесии по хоризонтални теми – равни възможности и недискриминация между мъже и жени и устойчиво развитие

 

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел „Подкрепяне на интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които от ЕС финансирането е в размер на 365.597,19 евро, национално финансиране Румъния и България е в размер на 55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите е 8.602,29 евро.

Повече информация относно проекта можете за намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Долж и АК Видин, както и лично, като посетите двата трансгранични юридически центъра .

Крайова (Румъния) и Видин (България)

30 октомври 2017

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

относно изпълнението на методика за осъществяване на изследване за заетостта и мобилността на работната ръка в трансграничната зона Долж-Видин, в юридическата област по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

 

Адвокатските колегии Долж и Видин в съвместно сътрудничество извършват дейности по изпълнение на методиката за  осъществяване на изследването относно заетостта и мобилността на работната ръка в трансграничната зона Долж-Видин, в юридическата област по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

Основна цел на това изследване е да се идентифицират нуждите и  зоните на заетост, но също така и условията в които членовете на целевата група /студенти и завършили весше учебно заведение/ ще могат да станат по-мобилни в трансграничната зона.

Втората цел на изследването е да се идентифицират нуждите на работодатгелите (фирми, институции и т.н.) от персонал със юридическо образование, както и необходимостта от последващо развитие на настоящите и бъдещи работещи в юридическата област.

За изпълнението на тези цели, екипи от експерти от двете колегии – Долж и Видин ще съберат данни и ще анализират получената теоретична и емпирична информация, която след това ще бъде изпълзвана като първична база данни за нуждите на трансграничните юридически центрове, създадени по проекта, а също така и за основополагането на „общата стратегия за заетост и мобилност на работната ръка в юридическата област, в трансграничната зона.

Поече информация относно изпълнението на методиката можете да получите online или на сайта на проекта  www.JurisCBP.ro, АК Долж  www.barouldolj.ro или лично на:

 • Трансграничен юридически център Румъния: Крайова, бел.Карол І, № 1, бл.17D, Долж, п.к. 200678, тел. +40351408430, факс +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
 • Трансграничен юридически център България : Видин 3700 , ул. Цар Александър ІІ № 19-21, тел. +359 600 708, факс +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастиетона партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

 

Крайова (Румъния)

Видин (България)

30 август 2017

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  – Целева Група

Относно процедура по селекция на целева група по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, проект код 16.4.2.023, системен код ROBG-162

 

Считано от 20 юни 2017 година АК Долж и АК Видин започнаха процес по селектиране на целевата група  по проект  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, системен код. ROBG-162.

Целевата група се състои от  300 души, от които 150 румънци и 150 българи, студенти, или младежи абсолвенти от висши учебни заведения, както и други лица желаещи да повишат квалификацията си  с оглед достъпа до по-добре платена работа, жени и/или мъже.

Заинтересованите лица, които желаят да станат част от целевата група следва да подадат заявление в Трансграничните юридически центрове  в Румъния, съответно България. Адресите на двата центъра са:

 

 • Трансграничен юридически център Румъния: бул.Карол  I, № 1, бл.17D, гр.Крайова, обл.Долж, пощенски код 200678, тел. +40351408430, fax +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
 • Трансграничен юридически център България: ул.Цар александър I I , № 19-21, гр.Видин, обл.Видин, пощенски код 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

 

Срокът за записването в избора на целевата група беше удължен до 15 октомври 2017г. Новият срок е обмислен за преминаване на лятната ваканция и цели да позволи на студенти или млади възпитаници на висши учебни заведения и други които искат да се подобри възможността им за достъп до по-добре платени работни места, жени или мъже, за да се получи информация за възможностите, предлагани от проекта.

Членовете на целевата група ще участват в организираните 6 специализирани курса на специфични трансгранични юридически теми,  на курс по румънски език и български език   на общи сесии по хоризонтални теми (равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже, устойчиво развитие), обмен на опит /добри практики/ които ще се осъществят чрез взаимни срещи в двете страни, както и участие в две трансгранични конференции на юридически теми, организирани в България и Румъния.

За повече информация относно процедурата по подаване на заявления заинтересованите лица могат да посетят сайта на АК Долж и АК – Видин на следните адреси : www.barouldolj.ro; www.vdak.lex.bg/p1058.html.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от която финансирането от ЕС е  на стойност 365.597,19 евро, съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е 55.914,86 евро. Самоучастието на двамата партньори е 8.602,29 евро

Крайова (Румъния) и Видин (България)

02 Август 2017 година

Прессъобщение

 

Относно процедура по селекция на целева група по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, проект код 16.4.2.023, системен код ROBG-162

 

Считано от 20 юни 2017 година АК Долж и АК Видин започнаха процес по селектиране на целевата група  по проект  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, системен код. ROBG-162.

Целевата група се състои от  300 души, от които 150 румънци и 150 българи, студенти, или младежи абсолвенти от висши учебни заведения, както и други лица желаещи да повишат квалификацията си  с оглед достъпа до по-добре платена работа, жени и/или мъже.

Заинтересованите лица, които желаят да станат част от целевата група следва да подадат заявление в Трансграничните юридически центрове  в Румъния, съответно България. Адресите на двата центъра са:

 

 • Трансграничен юридически център Румъния: бул.Карол  I, № 1, бл.17D, гр.Крайова, обл.Долж, пощенски код 200678, тел. +40351408430, fax +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
 • Трансграничен юридически център България: ул.Цар александър I I , № 19-21, гр.Видин, обл.Видин, пощенски код 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

Срокът за подаване на заявленията за селекция на целевата група е 20 юни 2017 – 14 юли 2017.

Членовете на целевата група ще участват в организираните 6 специализирани курса на специфични трансгранични юридически теми,  на курс по румънски език и български език   на общи сесии по хоризонтални теми (равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже, устойчиво развитие), обмен на опит /добри практики/ които ще се осъществят чрез взаимни срещи в двете страни, както и участие в две трансгранични конференции на юридически теми, организирани в България и Румъния.

За повече информация относно процедурата по подаване на заявления заинтересованите лица могат да посетят сайта на АК Долж на следния адрес www.barouldolj.ro; www.vdak.lex.bg/p1058.html.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от която финансирането от ЕС е  на стойност 365.597,19 евро, съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е 55.914,86 евро. Самоучастието на двамата партньори е 8.602,29 евро

Крайова (Румъния) и Видин (България)

23 юни 2017 година

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

Адвокатска Колегия –  Долж (Румъния) и Адвокатска Колегия – Видин (България), като бенефициенти по проекта “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на работната сила в областта Правна” код 16.4.2.023 проект, система за код ROBG-162, съобщиха от създаването на трансгранична юридическа мрежа, която е направена след датата на подписването на 31 май 2017 г. споразумение за партньорство между трансгранични правни центрове, установени в двете колегий.

Трансграничната мрежа се състои от :

 

 • Трансграничен юридически център Румъния: бул.Карол  I, № 1, бл.17D, гр.Крайова, обл.Долж, пощенски код 200678, тел. +40351408430, fax +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
 • Трансграничен юридически център България: ул.Цар александър I I , № 19-21, гр.Видин, обл.Видин, пощенски код 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

  Ролята на тази мрежа от центрове е да се осигури целева група за обученията в Долж и Видин, информационни услуги и консултации в областта на правото, чрез създаване и развитие на обща база данни за по-добра работа и активиране на мобилността на работната сила в гранична зона.

  Тази обща база данни, съдържаща информация за законодателството в областта на правото между двете страни, работодателите в граничния район на правни и пробни резултати и обща стратегия за заетост и мобилност в граничната зона в областта на правото, за да бъдат разработени проект.

  Целевата група се състои от 300 души (от които 150 150 румънски и български), студенти и млади възпитаници на висши учебни заведения или други лица, които искат да подобрят достъпа им до по-добре платени работни места, жени или мъже.

  Проектът е финансиран по програма INTERREG VA Румъния-България (програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС), Приоритетна ос 4 “Една област квалифициран и приобщаващ” специфична цел “Насърчаване на интеграцията на гранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила “.

  Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от които подкрепят от Европейския съюз е на стойност 365,597.19 евро и приноса от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55914,86 лв. Приносът на партньорите по проекта е 8602.29 евро.

  Проектът има за цел да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в областта на правото в Dolj – Видин, чрез създаване на мрежа от центрове, които ще осигурят на обществени информационни услуги и правни консултации, но също така и чрез участие на конференции целевите групи по правни въпроси в Румъния и България курсове език (румънски и български език).

  Ще бъдат организирани специализирани курсове в области като юридическо трансграничната миграция, трудовото право и социалното осигуряване, трансграничното данъчно право, правото на трансграничните търговски наредби за транспорт и трансграничното културно наследство или наказателно право.

  Проектът ще създаде нови възможности за адвокати в Адвокатски Колегии Долж и Видин чрез проучване и стратегия за нуждите на правния пазар.

  В допълнение към ползите, произтичащи от дейността си, проектът “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на работната сила в областта на Юридическия” представя възможност за развитие на институционалния капацитет на Долж адвокатска колегия и Бар Видин за изпълнение проекти, финансирани от ЕС.

Адвокатските Колегии в Долж и Видин представят проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове

Адвокатска колегия Видин и адвокатска колегия Долж ще представят на пресконференция началото на парнйорството си по проект “Трансгранично сътрудничесто за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Това ще се случи на 2-ри Май (вторник ) , от 12:00 ч. , в офиса на адвокатска колегия Крайова, Румъния

Проектът е финансиран по програма на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС ( INTERREG V-A Румъния – България), Приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ регион” специфична цел “Създаване на интегриран трансграничен регион по отношениена заетостта и мобилността на работната сила”. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро , от които подкрепата от Европейския Съюз е в размер на 365 000 евро. Приносът от държавните бюджети на Румъния и България е на стойност 55 914лв, а участието на партньорите по проекта е в размер на 8600 евро.

Целта на проекта е да насърчи заетостта и мобилността на работната сила в областта на правото в областите Долж и Видин, чрез създаване на мрежа от центрове, които ще предоставят общесвени информационни услуги и правни консултации,както и участието на целевата група ( 300 души) по време на конференции по правни въпроси в Румъния и България и езикови курсове (румънски и български). Ще бъдат организирани обучения в области като юридическо трансгранична миграция,трудово право,правото на трансграничните търговски наредби за транспорт и трансгранично културно наследство и наказателно право.

Проектът ще създаде нови възможности за адвокатите,членуващи в Колегиите в Долж и Видин,чрез обща стратегия за проучване пазара на труда.

В допълнение към ползите,произтичаюи от дейността си,проектът “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда в юридическата област” предсавя възможност за развитие на институционалния капацитет на адвокатските колегии в Долж и Видин за изпълнение на финансирани от ЕС проекти.

Пресконференцията ще бъде открита от адвокат Лучиан Сулеано ( председател на Адвокатска колегия Долж), адвокат Кирил Груев ( председател на Адвокатска колегия Видин) и Константин Ади Гаврила (ръководител на проекта и директор на програмата на Адвокатска колегия Долж)

За контакти:
Адвокат Кирил Груев
Председател на АК – Видин,
grueff@abv.bg
+359/898 55 67 68