Legislație din România

 

Legislație relevantă din România în domenii juridice
Legislație din România: Reglementarea migrației transfrontaliere
Tip și număr document Explicații
Legea nr. 21/ 1991 Legea cetățeniei române (republicată)
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (actualizată) și Normele metodologice din 13 septembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și Normele metodologice din 26 ianuarie 2006 de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenția privind statutul refugiaților
Hotărârea de Guvern nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
Ordonanţa de Urgenţă nr. 102/ 2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Ordonanţa de nr. 44/ 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (actualizată)
Ordonanţa nr. 25/ 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (actualizată)
Legislație din România: Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră
Tip și număr document Explicații
Legea nr. 53/2003 Codul muncii
Legea nr. 62/2011 privind dialogul social
Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor
Legislație din România: Drept fiscal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală
Legea nr. 227/2015 Codul fiscal
HG nr. 1/2016 (partea 1) Normele metodologice ale Codului fiscal partea 1
HG nr. 1/2016 (partea 2) Normele metodologice ale Codului fiscal partea 2
Legea nr. 31/1990 Legea societăților
Legea nr. 85/2014 Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Legea nr. 287/2009 Codul Civil
Legea nr. 134/2010 Codul de procedura civilă
Legislație din România: Drept comercial transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Legea 129/2019 privind  prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
Legea nr. 31/1990 privind legea societăților
O.U.G.  44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Legea 26/1990 privind registrul comerțului
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
O.G. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
O.G. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
Legea 297/2004 privind piața de capital
Lega nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
Legislație din România: Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural
Tip și număr document Explicații
O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Legea nr. 109/2014 Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
Ordonanța de urgență nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță.

 

Notă: Actul de bază a fost abrogat

Directiva 2012/34/CE privind instituirea spaţiului unic feroviar european.
O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
Legea nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României.
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
Legea nr. 123 din 30 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000.
Legislație din România: Drept penal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Legea nr. 286/2009 Privind Codul penal
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei

 

Monitorul Oficial 

Repertoriu Legislativ Camera Deputaților

Portal legislativ Ministerul Justiției