COMUNICAT DE PRESĂ referitor la finalizarea selecției membrilor Grupului Țintă din cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Centrele Juridice Transfrontaliere înființate pe lângă Baroul Dolj și Baroul Vidin anunță finalizarea selecției membrilor Grupului Țintă din cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”. Astfel au fost selectate în Grupul Țintă 155 de persoane (103 femei și 52 bărbați) din județul Dolj și 157 de persoane (106 femei și 52 bărbați) din județul Vidin.

Din Grupul Țintă fac parte studenți și absolvenți de studii superioare, printre care se regăsesc avocați, consilieri juridici și alți absolvenți de studii superioare încadrați sau nu în piața muncii.

Membrii grupului țintă vor participa gratuit în anul 2018 la următoarele cursuri: (1) Reglementarea migraţiei transfrontaliere; (2) Legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră; (3) Drept fiscal transfrontalier; (4) Drept comercial transfrontalier; (5) Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural; (6) Drept penal transfrontalier.

De asemenea, membrii grupului țintă vor putea participa gratuit la:

  • Cursuri de limba bulgară;
  • Două conferințe (Craiova și Vidin) realizate în parteneriat cu Baroul Vidin;
  • Sesiuni comune de formare pe teme orizontale – oportunități egale și nediscriminare, șanse egale între bărbați și femei și dezvoltare durabilă;

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

30 octombrie 2017

 

CPresa7 – Finalizare selectie Grup Tinta

Raportul de Selecție a Grupului Țintă – Termenul de depunere a contestatiilor

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă au fost consemnate în Raportul de Selecție a Grupului Țintă (Target Group Selection Report – CBC Project) care a fost publicat în ziua de 21.10.2017 la ora 20.00 pe site-ul proiectului, www.jurisCBP.ro, pe site-ul Baroului Dolj, fiind disponibil și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin).

Posibilele contestații pentru Grupul Țintă aferent județului Dolj se pot transmite la adresa de email centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate de către Comisia de selecție si evaluare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor.

Baroul Vidin (Bulgaria)

Baroul Vidin este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din districtul Vidin, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

Activitatea Baroului Vidin este reglementată de lege și se referă la punerea în aplicare a asistenței juridice, furnizarea de opinii orale și scrise cu privire la chestiuni de drept, pregătire a cererilor, petiții.

Baroul Vidin a participat cu succes la proiectul “Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la asistența juridică prin introducerea unui proiect pilot pe linia fierbinte pentru asistența juridică primară și centrele de consiliere regională” cu beneficiar Biroul Național de Asistență Juridică în mecanismul financiar norvegian 2009-2014 prin înființarea unui centru de asistență judiciară gratuită. Experiența dobândită în urma participării la acest proiect reprezintă o bază bună de a construi și de a participa la alte proiecte în vederea îmbunătățirii calificărilor avocaților și a îmbunătățirii calității serviciilor juridice.

Mai multe informații despre Baroul Vidin pot fi obținute pe site-ul organizației.

 

Baroul Dolj (România)

Baroul Dolj este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din judeţul Dolj, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în lege.

Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial, indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora.

Prin activitatea specifica a baroului, această instituție asigură atât cadrul de desfășurare a activității avocaților, cât și un cadru specific privind pregătirea profesională a acestora. Acest aspect este organizat și desfasurat sub forma diferitelor forme de pregătire profesinală organizate de către barou pe diferite teme juridice, precum și prin intermediul unei structuri instituționale cu competențe specific de formare: Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA. INPPA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă. INPPA nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

Mai multe informații despre Baroul Dolj pot fi obținute la www.barouldolj.ro.

Social media: