Ръководства за юридически курсове

Публикуване на румънско – българската версия на учебниците за трансграничните юридически курсове.

Курс 1 – Регламентиране на трансграничната Миграция

Курс 2 – Трансгранично трудово право и социално осигуряване

Курс 3 – Трансгранично Данъчно Право

Курс 4 – Трансгранично Търговско Право

Курс 5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство

Курс 6 – Трансгранично Наказателно Право

Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01 март 2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция на юридически теми, която конференция ще се проведе в Румъния и предвидена по дейност А8.

60 лица от целевата група, съответно 30 българи и 30 румънци ще вземат участие в конференция по трансгранични юридически теми, която ще се проведе в периода 10-11 март 2018г.  Конференцията ще се проведе в Aula Magna, находяща се в Правния факултет към Университета в Крайова  /Calea București, bl. 107D/.

 

Първата крачка в процеса по подбор на 30-те членове на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването on-line. Членовете на целевата група могат да се запишат, чрез посещение на следния линк

Записването за дейност А8 Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически темище се извършва до 5 март 2018г., 14.00.часа, съгласно Методиката за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция на юридически теми. В случай, че има повече заявки, критерият за подбор ще бъдат точките получени при записването за целевата група. При равен брой точки приоритет ще имат лицата, които първи са направили заявка на посочения по-горе линк.

Подробна информация можете да получите на сайта на проекта www.jurisCBP.ro:

 

Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“.

Във връзка с изпълнението на дейност А 11 – ” Организиране на  joint training session по хоризонтални теми ” Адвокатска колегия Видин лансира процедурата по селекция на експерти за определен период от време за изпълнение на следните   съвместни сесии (joint trainig sessions):

 1. Равни възможности и недиксриминация.
 2. Равнопоставеност между мъже и жени.
 3. Устойчиво развитие

Заинтересованите лица могат да подадат заявление за участие в Трансграниен български юридически център към Адвокатска колегия Видин на следния адрес: гр.Видин, ул.“Търговска“ № 2, или он-лайн на (info@jurisCBP.ro) и да участват в процедурата по селекция, съобразно следния график :

 • Лансиране на селекцията : 18 януари 2018г.
 • Записване на кандидатите: 18-22 януари 2018г.
 • Анализ и селекция на заявленията за участие: 23  януари 2018г.
 • Обявяване на резултатите: 23 януари 2018г., 18,00ч.
 • Срок за подаване на жалби: 23 януари 2018г., от 18,00 ч. до 18,00 ч. на 24 януари 2018г.
 • Обявяване на окончателните резултати (в случай, че има подадени жалби): 24 януари 2018г.

Повече информация за посочената по-горе дейност, както и съответната методика за селекция на експертите можете да намерите на www.jurisCBP.ro.

Методика за селекция на експерти за определено  време относно организиране на съвместни сесии: metodika experti horizontali 17_01_2018

Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България.

При изпълнението на дейност А11 – „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще бъдат организирани 4 съвместни сесии / joint trainig session/, от които две в Румъния и две в България, като провеждането им ще се извърши от по 3 експерти от всяка от двете държави  на следните теми:

 • равни възможности и недискриминация
 • равнопоставеност между мъже и жени
 • устойчиво развитие

По горепосочената дейност ще участват 20 лица, членове на целевата група от България. Лицата са организирани в две групи от по 10 членове, като първата група, съставена от членове на българската целева група ще посетят Румъния в периода  23-25 февруари 2018г., а втората група в периода 23-25  март 2018г.

Първата стъпка в процеса по селекцията на двете групи от по 10 члена на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването, което ще става on-line на следния адрес http://juriscbp.ro/inregistrare/

Всички членове на целевата група ще получат този email на посочената от тях електронна поща при записването им за участие в целевата група.   Моля, членовете на целевата група, които не получат този email, да посочат актуален email чрез изпращане на нарочен e-mail на следния адрес  info@jurisCBP.ro.

Записването за участие в дейност А11  „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще се извърши до 21 януари 2018г., неделя.  В случай, че са налице повече заявки, критерий за селекция ще бъдат точките получени при записването за целевата група. При еднакъв брой точки приоритет ще имат лицата, които първи са посетили линка посочен по-горе.

Подробна информация можете да получите на сайта на проекта www.jurisCBP.ro:

 • Методика за селекция на членовете на целевата група, които ще участват в joint trainig session.
 • Methodology A11 Final
 • Обява за селекция на членове на целевата група, които ще участват в joint trainig session по хоризонтални теми.

Екипа по изпълнение на проекта.

 

Трансграничен Български юридически център

към Адвокатска колегия Видин

ул.”Цар Александър ІІ” № 19-21, ет.6

тел/факс: +359 94 600 708

 

e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com

Web www.jurisCBP.ro

 

Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в обмена на добри практики на ниво трансгранични юридически центрове.

metodika 01_2018 celeva grupa good practices

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България.

По горепосоченият проект 10 лица, членове на целевата група от Румъния ще посетят Видин, България в периода 1-4 февруари 2018г., където ще участват в обмен на добри практики, организиран с цел взаимно опознаване и разбиране на двете правни системи.

По същият начин 10 лица, членове на целевата група от България ще посетят Крайова, Румъния в периода 8-11 февруари 2018г. за участие в обмен на добри практики.

Графикът на дейностите по отношение на двата обмена на добри практики ще бъде изготвен и разпространен в последствие. При съвместните посещения ще бъде осигурен симултанен превод. Също така ще бъде осигурено и настаняването на лицата, които ще участват в обмена на добри практики.

Първата стъпка в процеса по селекцията на двете групи от по 10 члена на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването, което ще става online. Във връзка с това членовете на целевата група ще получат email, и ако желаят да се запишат ще имат достъп до определен  линк. Моля, членовете на целевата група, които не получат email, да посочат актуален email чрез изпращане на нарочен e-mail на следния адрес  info@jurisCBP.ro.

Записването за двете групи от по 10 лица ще се извърши едновременно в Румъния и в България до 14.01.2018г.

В случай, че има повече заявки, критерият за селекция ще бъде получените точки при първоначалната селекция за член на целевата група. В случай, че са налице еднакъв брой точки ще имат приоритет лицата, които първи са се записали чрез посещение на съответния горепосочен линк.

Към настоящата обява публикуваме и Методиката за селекция на участниците в горепосочената дейност.

metodika 01_2018 celeva grupa good practices

Проект за ТГС – Известие за избор на експерти за съвместни курсове за обучение в правната област

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани експертите, които ще изработят курса и ще изнесат съвместните курсове за обучение в правната област ( По Дейност A10) в рамките на проекта “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” , Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

Докладът беше публикуван днес, 19 декември 2017 г., 20.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до сряда, 20 декември 2017, 20:00

A10-Experts-Evaluation-and-Selection-Report